x Comunicació oral x Indagació i recerca x Raonament i argumentació