x Comunicació oral x Material manipulable x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació