x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació