x Comunicació oral x Experimentació x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació escrita