x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació oral x Sortides i treball de camp