x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Maquetes i construccions