x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació oral