x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Representacions i models