x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Comunicació oral x Maquetes i construccions