x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions