x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Comunicació oral