x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita