x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Comunicació oral