x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Representacions i models