x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC