x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Representacions i models