x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura