x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp