x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp