x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Eines TIC