x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Maquetes i construccions