x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació