x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Gestió d'informació