x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp