x Literatura x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp