x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp