x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions