x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp