x Representacions i models x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp