x Representacions i models x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions