x Representacions i models x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo