x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo