x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Eines TIC x Representacions i models