x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions