x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Maquetes i construccions