x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes