x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació oral