x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Maquetes i construccions x Eines TIC x Comunicació escrita