x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models