x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Representacions i models