x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Gestió d'informació