x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes