x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Eines TIC x Comunicació escrita