x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes