x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Gestió d'informació