x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Maquetes i construccions