x Sortides i treball de camp x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral