x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions