x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes