x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació